نکات مهم برای بدنی بی نظیر که همه باید رعایت کنید:


 1( ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﺪ ) ﺷﺮﻭﻉﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺩﻗﺎﯾﻖ ﺭﻭﺯ منبع : بسکتبال ایرانیان |نکات مهم برای بدنی بی نظیر که همه باید رعایت کنیم. (آموزش بسکتبال ایرانیان در باشگاه انقلاب. 0912196
برچسب ها : ﮐﻨﯿﺪ ,ﻭﻋﺪﻩ ,ﻣﺼﺮﻑ ,ﻏﺬﺍﯾﯽ ,ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﯿﺪ ,ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ,باید رعایت ,برای بدنی